Úvod

Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s byla založena dne 2. 7. 2002 uzavřením společenské smlouvy mezi jejími zakladateli a vznikla dne 24. 7. 2002 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle A, vložka č. 47261.

Předmětem podnikání advokátní kanceláře ve smyslu příslušné právní úpravy je poskytování právních služeb dle zákona o advokacii a souvisejících právních předpisů.

Zakladateli společnosti byli advokáti:

Mgr. et Mgr. Václav Sládek zapsán u České advokátní komory v Praze pod ev. č. 8960 a Mgr. Ivana Sládková zapsaná u České advokátní komory v Praze pod ev. č. 9496.

Vlastní podnikatelskou činnost společnost zahájila v březnu 2003. S ohledem na skutečnost, že společnost převzala veškerou dosavadní klientelu svých zakladatelů musela společnost pro další rozvoj svého podnikání vyhledat vhodné nebytové prostory pro zlepšení poskytování svých služeb. Pro jejich zajištění do nich přemístila i své sídlo.

Ke dni 06.04.2016 převedla Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s celý svůj obchodní závod Mgr. Ivaně Sládkové, advokátce, IČ: 66252946.

Jsme univerzální advokátní kancelář střední velikosti se sídlem v Praze. Náš stávající tým advokátů, advokátních koncipientů a ostatních pracovníků pracuje velmi flexibilně a s vysokým nasazením s cílem dosáhnout maximální spokojenosti klientů. Všichni zaměstnanci advokátní kanceláře jsou zavázáni dle ust. § 21 zákona č. 85/1996 Sb., zákona o advokacii v platném znění k rozsáhlé povinnosti mlčenlivosti, což plně dodržují.

Poskytujeme právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti realitního práva, rozvodového práva, advokátních úschov, obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, správního práva, práva cenných papírů, insolvenčního práva, práva k nemovitostem, bytového a stavebního práva, práva duševního vlastnictví. Velká část naší činnosti spočívá v zastupování klientů v řízení před soudyorgány veřejné správy, a to ve všech stupních, u soudů pak včetně řízení před soudem Ústavním, jakož i zpracování příslušných podání nutných pro řízení před evropským soudem pro lidská práva ve Štrasburku. Samostatnou skupinou kanceláře tvoří specialisté na exekuční právo a exekuční řízení a práva k nemovitostem.

Naši lidé

Advokátka

Mgr. Ivana Sládková

Advokátní koncipient

JUDr. Ondřej Skolil

Účetní advokátní kanceláře

Yvetta Čechová

Asistentka/sekretářka

Romana Buchalová